அண்மையில் ஆஸ்திரேலியாவினால் கடலில் தடுக்கப்பட்ட புகலிடக் கோரிக்கையளர்கள்இ சிறிலங்காவிற்கு பலவந்தமாக அனுப்பப்பட்டு கடற்படையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் நாட்டைவிட்டு சட்டவிரோதமான முறையில் வெயியேறியவர்கள் என்ற குற்றத்தின்பேரில் தண்டிக்கப்படஉள்ளார்கள். ஆஸ்திரேலியாவின் இந்த செயலை பல மனிதஉரிமை அமைப்புக்கள் கண்டித்திருக்கின்றன.

demons-2

Srilankiske asylsøkere risikerer straff i hjemlandet

En båt med 41 asylsøkere som kom sjøveien fra Sri Lanka, ble plukket opp av den australske marinen og overlevert til myndighetene på Sri Lanka.

Australske myndigheter forteller at asylsøkerne ble grundig sjekket før de ble sendt tilbake til Sri Lanka søndag. Båten ble oppdaget vest for Cocos-øyene.
Nå vil asylsøkerne, fire tamiler og 37 singalesere, bli straffeforfulgt av myndighetene på Sri Lanka.

De er anklaget for å ha forlatt landet ulovlig og risikerer strenge fengselsstraffer, opplyser politiet på Sri Lanka.
– Alle vil bli fremstilt for domstolen i Galle. De vil bli siktet etter loven om immigrasjon og emigrasjon. Straffen for dem som blir funnet skyldige i å ha forlatt landet ulovlig, er to års fengsel og en bot, sier polititalsmann Ajith Rohana.

Også eventuelle tilretteleggere kan vente seg straff.

Australske myndigheter forteller at asylsøkerne ble grundig sjekket før de ble sendt tilbake til Sri Lanka. Båten ble oppdaget vest for Cocos-øyene.

Nå vil asylsøkerne, fire tamiler og 37 singalesere, bli straffeforfulgt av myndighetene på Sri Lanka. De er anklaget for å ha forlatt landet ulovlig og risikerer «strenge fengselsstraffer», opplyser politiet på Sri Lanka

Risikerer to års fengsel
– Alle vil bli fremstilt for domstolen i Galle. De vil bli siktet etter loven om immigrasjon og emigrasjon. Straffen for dem som blir funnet skyldige i å ha forlatt landet ulovlig, er to års fengsel og en bot, sier polititalsmann Ajith Rohana.

Også eventuelle tilretteleggere kan vente seg straff.

– Dersom det finnes tilretteleggere, vil de bli prøvd for retten selv om de har reist lovlig via en autorisert havn, sier Rohana.

Menneskerettighetsgrupper og vestlige land har uttrykt bekymring over påståtte brudd på menneskerettighetene i den siste fasen av krigen mellom myndighetene og tamilske separatister fram til 2009.
Flykter fra tortur
Ifølge myndighetene på Sri Lanka er asylsøkere fra landet økonomiske migranter, mens rettighetsgrupper hevder at tamiler søker asyl for å unngå tortur, voldtekt og annen vold fra militæret.

Ytterligere en båt med 153 asylsøkere kom til Australia i forrige uke, men det eneste australske myndigheter vil si om saken er at båten ikke lenger er i australsk farvann.

Australia har i mange år fått kritikk for sin harde linje mot asylsøkere, som har blitt hardere med årene. De hevder selv at det inntil nylig ikke har kommet noen ulovlige båtlaster med asylsøkere siden desember i fjor.
Bryter konvensjoner

Flere australske forskere påpeker at tilbakesendingen av personer som risikerer straffeforfølgelse i hjemlandet, er i strid med internasjonale konvensjoner, blant annet FN-konvensjonen.

– Disse personene holdes ute på havet uten tilgang til advokat og mulighet til å anke avgjørelsen til en domstol eller kontakt med familie eller venner, sier jussprofessor Ben Saul ved Sydney University.

Den knappe vurderingen av flyktningenes asylbehov ble gjenstand for kritikk i FN i forrige uke. Australske myndigheter ønsket på daværende tidspunkt ikke å kommentere saken, men nå har pipa fått en annen lyd.

Innvandringsminister Scott Morrison avviser blankt kritikken og påpeker at en av de 41 returnerte asylsøkerne hadde rett til asyl i Australia, men frivillig valgte å returnere til Sri Lanka.

Source: NTB & NRK