சுமார் 8000 வருடங்கள் பழமையான ஒரு மனித மண்டை ஓடு ஒன்றை நோர்வே நாட்டில் உள்ள தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் குழு ஒன்று Vestfold என்னும் இடத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மனித மூளையுடன் இருந்த அந்த மண்டை ஓடு பத்து வயது சிறுவன் அல்லது சிறுமியின் மண்டை ஓடு என்பதை கண்டறிந்தனர். அந்த மண்டை ஓடு சுமார் 8000 வருடங்களுக்கு முந்தையது என்பதை ஆய்வில் அறிந்து அதிசயித்தனர்.

தொல்பொருள் ஆய்வு குழுவின் தலைவர் கெயுட் ரெய்டன் கூறும்போது, இதுவரை கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு மிகவும் பழமையான மூளையுடன் கூடிய மண்டை ஓட்டை தாங்கள் கண்டுபிடித்திருப்பதாகவும், இது தொல்பொருள் உலகில் ஒரு பெரும் சாதனை என்றும் கூறியுள்ளார். தற்போது இந்த மூளையுடன் கூடிய மண்டை ஓடு ஓஸ்லோ நகரில் உள்ள மியுசியத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Fant 8000 år gammel hodeskalle i Vestfold

ARKEOLOGISK FUNN: En utgravning i Stokke i Vestfold ga uventede resultater. Levninger som er datert 8000 år tilbake, inkludert hodeskaller med hjernemasse kan være et av de viktigste funnene i norsk historie.

Et steinalderfunn i Stokke kan avsløre nye fakta om menneskene som bodde i det området vi idag kaller Vestfold. En hodeskalle med det som muligens er rester av hjernemasse har skapt stor entusiasme hos forskere og arkeologer og kan gi nytt innsyn i hvordan det var i være steinaldermenneske i Norge for 8000 år siden.

Det var i et område hvor den religiøse bevegelsen Smiths Venner skal sette opp en megabygning i Stokke i Vestfold, at man foretok arkeologiske utgravninger. Det var allment kjent blant arkeologer at området inneholdt levninger etter steinaldersamfunn, men det som møtte utgraverne overgikk deres villeste fantasier.

Området som er utgravd skal ha vært akkurat der sjøen rakk opp under steinaldertiden og forskerne hadde allerede en mistanke om at det kunne ligge en steinalderboplass der.

Etter at de hadde gravd opp noen prøveruter, kom de over kullholdige masser. Det var etter at disse var sendt til hurtigdatering for å se hva man hadde funnet, at man skjønte man hadde kommet over et arkeologisk skattekammer. Beinrester, skjeletter, hodeskaller og annet som er datert til år 5900 før Kristus, altså nesten 8000 år gammelt lå i gropa.

I en av hodeskallene skal man ha funnet en leiraktig grå masse. Det er stor sannsynlighet for at dette kan være hjernemasse og kan isåfall fortelle forskere hvordan det var å være steinaldermenneske i Norge.
Vi kaller området «Brunstad lokalitet 25″, forteller utgravningsleder Gaute Reitan til NRK.no.

«Vi har Norges eldste ubrente bein. Og beinmateriale og annet organisk materiale er slik som gjør at man kan komme veldig tett på steinaldermenneset. Kanskje det til og med er et steinaldermenneske som vi ser restene av her».

Nå skal de ti arkeologene som har jobbet i over to måneder på dette konkrete området fortsette å grave i området rundt for å se om de finner andre levninger.

http://www.nrk.no/vestfold/8000-ar-gammel-hjernemasse-1.11806196

Kilde: Frieord.no & NRK