இலங்கை அரசாங்கத்தின் சூட்சமங்கள், தமிழர்களிற்கு செய்த அநியாயங்கள் இனப்படுகொலைகள் என்பவற்றை இந்த நோர்வேஜிய அரசாங்கத்திற்கு எத்தனை முறை தான் தமிழ்மக்கள் எடுத்துரைத்திருப்பார்கள். தாங்கள் பட்டுக்கொண்டும் கையை சுட்டுக்கொண்ட பின்னர்தான் நோர்வேஜிய அரசாங்கத்திற்கு ஞானம் பிறந்திருக்கின்றது, இப்போது இலங்கைவிடயத்தில்.

Arne Fjørtoft என்பவர் CEYNOR எனப்படும் ஸ்தாபனத்தை குட்டி அங்கிளுடன் (Bergen) சேர்ந்து வடபகுதியில் உருவாக்கியவர். இது ஈழத்தமிழ் மக்களிற்கும் நோர்வேஜியமக்களிற்குமான ஒரு மக்கள் பாலத்தை, மக்கள் உறவை அந்த நாளில் ஏற்படுத்திய ஸ்தாபனம். இந்த ஸ்தாபனத்தில் அந்த நாளில் வேலைசெய்த அனைவரும் தமிழர்கள். இதனால்தான் என்னவோ தமிழ் மக்கள் நோர்வேயை தமது இரண்டாவது தாயகமாக ஏற்று வாழ்கிறார்கள்.

இன்று இந்த CEYNOR நிறுவனத்திற்கு சொந்தக்காரர் சிங்களவர்கள். ஸ்தாபனம் இயங்குமிடம் தென் இலங்கை. இதற்குத் துணைபோனவர் தான் இந்த Arne Fjørtoft. இவர் இலங்கையில் மிகுந்த சொத்து பத்துக்கள் வைத்திலப்பவர். தங்கள் இருப்பிற்கு மகிந்த ராஜபக்சவினால் ஆபத்து வரும்போது தான் ராஜபக்சவின் ஆட்சியில் சீற்றமும் தமிழர்களின் பால் நியாயமும் இப்போது இவர்களிற்கு தெரிகிறது.

மேலும்…..

rajapakse-5

Sri Lanka må presses til samarbeid med FN
Sri Lanka har i mange år vært et av Norges nærmeste samarbeidsland. Nåværende EU-minister Vidar Helgesen (H) og tidligere statsråd og SV-leder Erik Solheim har begge vært tilretteleggere for norsk bistand og fredsmegling på øya. Mangeårig Venstreleder Arne Fjørtoft er en annen nordmann som har lagt ned mye arbeid der. Hvis Norge eller norske interesser fortsatt har noe å si overfor dagens regime, er det på tide å ta bladet fra munnen. President Mahinda Rajapaksas arroganse overfor verdenssamfunnet kan ikke forbigås i stillhet.

I mai feiret Sri Lanka femårsjubileet for borgerkrigens slutt. Måneden etter begynte FN sitt arbeid for å undersøke påstander om menneskerettighetsbrudd og mulige krigsforbrytelser på begge sider. Disse undersøkelsene kommer i tillegg til rapporten fra Amnesty International i februar som hevder at myndighetene i Colombo fortsatt står bak organiserte overgrep mot opposisjonelle og menneskerettighetsforkjempere. Regimet driver massiv overvåkning og forfølgelse av kritiske røster, og omfanget har nå nådd alarmerende høyder, mener Amnesty.

Organisasjonen er sterkt kritisk til president Mahinda Rajapaksa og anklager regimet i Colombo for voldelige angrep og drap på så vel opposisjonspolitikere som menneskerettighetsaktivister, journalister, advokater og fagforeningsledere. I sum tyder dette på at menneskerettighetene står svakt i dagens Sri Lanka.

President Rajapaksa avviser hele problemstillingen, og denne uken varslet han at hans regjering ikke vil samarbeide med FNs undersøkelseskommisjon. Hans svar til generalsekretær Ban Ki-moon er at Sri Lankas myndigheter selv kan finne ut av dette.

Vel og bra, hadde det ikke vært for at regimet i Colombo er en del av grunnlaget for FNs undersøkelse. Både ved at myndighetene anklages for unnfallenhet og forsøk på å obstruere rettslige oppgjør med potensielle krigsforbrytere, men også fordi regimet antas å stå i fortsatt ledtog med noen av dem som begikk overgrep under borgerkrigen.

President Mahinda Rajapaksas arroganse overfor FN plasserer øystaten i samme liga som Nord-Korea og Syria. Hvis det er Sri Lankas nye linje bør det få følger for Norges forhold til regimet.

Source: VG.no