நிறுத்துப் பாருங்கள் நியாயம் உண்டாவென
ஆனால் எம் எழுத்தை நிறுத்த முயலாதீர்கள்
நிறங்கள் பூசாதீர்கள்.
முத்திரை குத்தல்களாலேயே
முகவரியிழந்த இனம்
இத் தரணியில் மீண்டும் தளிர்க்க வேண்டுமெனில்
அடையாளம் வேண்டும் – அது எம்
அடிப்படையாய் திகழ வேண்டும்.
ஆதலால் அதனை அடையும் வரைதனில்
இணைந்து போராடுவோம்.
நிலைநிறுத்த முடியாமல் போனால்
நாளைய விதைதன்னிலும் நன்றாய் வளர்வதற்காய்
நிலத்திற்கும் இனத்திற்கும் உரமாவோம்.
-ச.பா.நிர்மானுசன்-