நோர்வேஜிய உயர்நிலை பாடசாலைகளில் (Videregående Nivå1,Nivå2 og Nivå3) தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்கள்

நோர்வேஜிய உயர்நிலை பாடசாலைகளில் (Videregående Nivå1,Nivå2 og Nivå3) தமிழ்மொழியை தேர்வுப்பாடமாக எடுக்கும் மாணவர்கள் 15.09.2015.ற்கு முன்பாக தங்களது பதிவுகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். தமிழ்மொழியைத் தேர்வுப்பாடமாக உயர்நிலை (Videregående) படிப்பவர்களும், மற்றும் 10, 9, 8 வகுப்புக்கள் படிப்பவர்களும் தெரிவுசெய்யலாம். இதற்கான தகவல்களையும் விபரங்களையும சில நோர்வேஜிய பாடசாலைகள் பிரத்தியேகமாக கடித மூலமாக வளங்கியுள்ளார்கள். பதிவுகளை மேற்கொள்ளும்போது தங்கள் நோர்வேஜிய பாடசாலையில் தரப்பட்டுள்ள திகதிகளையும் தரவுகளையும் பின்பற்றுதல் அவசியம். தனியாராகப்பதிவு செய்பவர்கள் 15.09.2015, ற்கு முன்பாக http://www.privatistweb.no எனும் இணையவலையில் சென்று பதிவுகளை மேற்கொள்ளவும்
»