காலம் : 05.07.2016  செவ்வாய்க்கிழமை, மாலை 19:00 மணி

இடம்: த.ஒ.கு அலுவலகம்