23.09.2017 அன்று நடைபெற்ற சுதந்திரதாகம் நிகழ்வின் சீட்டிழுப்பின் பரிசு பெற்ற சீட்டு இலக்கங்கள்.

1 ம் பரிசு

Ipad

இல 403 அஸ்கர் பாரும் பகுதியில் விற்கப்பட்ட சீட்டு.


2 ம் பரிசு

Playstation
இல 537 சுதந்திரதாக மண்டபத்தில் விற்கப்பட்ட சீட்டு


3 ம் பரிசு

BEATSPOW3WBK
இல 064 அன்னை பூபதி பாடசாலையில் விற்கப்பட்ட சீட்டு