அன்னைபூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள பிணக்குகள் தொடர்பாக தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு விடுக்கும் அறிவித்தல்!!!!