மொட்டன்ஸ்றூட் கல்வி வளாகத்தின் அனுசரணையுடன் உடுத்துறை, தாளையடி பிரதேசத்தில் வாழ்வாதார உதவித்திட்டம்

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் வடமராட்சி பிரசேத்தில் போரினால் பாதிக்கப்பட்டு அடிப்படை...

மொட்டன்ஸ்றூட் கல்வி வளாகத்தின் அனுசரணையுடன் வடமராட்சி பிரசேத்தில் “அறிவொளி கல்வி வளர்ச்சி நிலையம்”

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் வடமராட்சி பிரசேத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய கிராமமான...