பிரிகேடியார் சு.ப. தமிழ்செல்வம் உட்பட 7 வேங்கைகளினதும் நினைவு த.ஒ.அ அலுவலகத்தில் 04.11.2016 வெள்ளி மாலை 19;:00 மணிக்கு இடம்பெறும்.