கலாசார தினம்

இடம் : Vestkanten kultursalen

காலம் : 24.10.2015 lørdag

நேரம் : 18.00

ஒழுங்குகள்: தேன் தமிழோசை