பரதாலயா & சப்தஸ்வரா இணைந்து வழங்கும் கலை மாலை

காலம்: 06.12.15 ஞாயிறு
நேரம்: மாலை 16.00 மணி
இடம்: Vestkanten Kultursalen